Σε μελέτη για καθορισμό τρόπου και τόπου επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, της παραγόμενης λάσπης και άλλων παραγόμενων αποβλήτων, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο τα παραγόμενα απόβλητα να ρέουν στην Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου, προχωρεί ο Δήμος.