Η Κύπρος θα πετύχει ακόμη πιο νωρίς το όριο του 60% όσον αφορά τον δείκτη δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ που προνοεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο διαφοροποίησε τις εκτιμήσεις σε σχέση με την πορεία του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας.