Την ανάθεση του διαγωνισμού για την υλοποίηση του οδικού έργου «Βελτίωση οδού Τσερίου στον Στρόβολο», κόστους 9,8 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία Cyfield Construction Ltd, η οποία υπέβαλε την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποφάσισε ομόφωνα το Συμβούλιο Προσφορών σε συνεδρία στις 23 Απριλίου του 2024, ανακοίνωσε ο Δήμος Στροβόλου.