Αυστηρότερα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έγιναν στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και για όλες τις κατηγορίες δανείων προς νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων (Οκτώβριο 2022) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).