Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αφορμή την έκθεση Προόδου της Δημοκρατίας, από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.