Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών αποτελεί για εμάς κορυφαία πρόκληση, με την επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την προσθήκη πράσινης ενέργειας στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ και την αποθήκευση ενέργειας να αποτελεί μονόδρομο, τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Γεώργιος Πέτρου.