(Σ.Σ Αποστέλλεται εκ νέου η είδηση με προσθήκη, στη δεύτερη παράγραφο, αναφοράς στην Επίτροπο Κυριακίδου, στη βάση διορθωμένης ανακοίνωσης)