Μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενέκρινε το απόγευμα της Τετάρτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ότι μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη.