Καμία πολιτική, νομοθετική ή/και διοικητική προσπάθεια δεν μπορεί από μόνη της να άρει όλες τις ανισότητες και διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες και υπάρχει αναγκαιότητα ενίσχυσης των προγραμμάτων και των δράσεων εκ μέρους της πολιτείας με  βαθιές και ουσιαστικές τομές που να έχουν στόχο την αποδόμηση τέτοιων φαινομένων, την καλλιέργεια κουλτούρας ισότητας και πλήρους σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.