Συνολικά 90 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλει του καταναλωτή κοινοποιήθηκαν την εβδομάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (Safety Gate RAPEX) εκ των οποίων τα 5, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχουν αξιολογηθεί ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου.