Στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη Διαχείριση των τρωκτικών με τη χρήση του ανθρωποπουλιού», εφαρμόζεται πρόγραμμα στοχευμένης τοποθέτησης τεχνητών φωλιών ανθρωποπουλιού σε όλες τις επαρχίες, με έμφαση σε περιοχές με καλλιέργειες που επηρεάζονται από τρωκτικά.