Τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Μεσογείου για τη διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000 ως συνεκτικού οικολογικού δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει είχε ως στόχο το 4ο Βιογεωγραφικό Σεμινάριο, το οποίο έλαβε χώρα στην Κύπρο, αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.